Tvarumo konsultacijos

Įgyvendindami taksonomijos reglamento ir kitų tvarių finansų sritį reglamentuojančių dokumentų reikalavimus bankai prašo įmonių pateikti vis daugiau nefinansinių duomenų. Be to, daugėja įmonių, kurios iš verslo partnerių, tiekėjų, užsakovų sulaukia įvairių klausimynų tvarumo tema, kvietimų į suinteresuotųjų šalių susitikimus, skirtus reikšmingumo / tvarumo temų matricos (materiality matrix) parengimui.

Be to, Europos Komisija jau patvirtino „Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo“, dar kartais vadinamą tiesiog „tvarumo ataskaitų“, direktyvą (“The Corporate Sustainability Reporting Directive”, CSRD) bei su tvarumu susijusios informacijos atskleidimų standartą (ESRS). Remiantis jais dar daugiau įmonių privalės atskleisti su tvarumu susijusią informaciją bei raportuoti nefinansinius rodiklius, be to ši informacija turės būti audituojama.

Dar vienas su tvarumu susijęs reguliacinis pokytis, taip pat ateinantis iš Europos Sąjungos ir Lietuvoje įtvirtintas ambicingais tikslais – žalieji viešieji pirkimai. Tai irgi lemia daug didesnį dėmesį per viešuosius pirkimus įsigyjamų produktų ir paslaugų poveikiui aplinkai bei aplinkosaugos standartams.

Augant suvokimui, kad nemažos dalies įmonių atveju didžioji CO2 pėdsako dalis sukuriama tiekimo grandinėje, dažniau keliami su aplinkosauginiu ir socialiniu poveikiu susiję tvarumo reikalavimai tiekėjams. Taip pat pastebimas vis didesnis tiekėjų įtraukimas sprendžiant įvairius su neigiamų poveikių mažinimu susijusius iššūkius bei kuriant inovacijas. Visa tai didina tiekimo / vertės kūrimo grandinės svarbą bendrovių tvarumo strategijose bei praktikose.

Taip pat didėja vartotojų sąmoningumas bei žinių tvarumo tema kiekis, auga dėmesys greenwashing reiškiniui („žaliajam smegenų plovimui“). Ir tai tik stiprės – jau girdime apie kai kuriose Vakarų Europos šalyse įmonėms keliamas bylas dėl klaidinančios / melagingos / nepagrįstos informacijos tvarumo tema. Be to, ES taip pat jau parengė atitinkamų teisės aktų projektus, siekiant mažinti greenwashing mastą.

Tvarumo konsultaciju ikona

Visa tai lemia augantį poreikį konsultacijoms tvarumo tema. Mes galime patarti dėl tvarumo / CSR srities valdymo ir tikslų bei politikų, tvarumo tiekimo grandinėje valdymo, GRI rodiklių diegimo, stebėsenos ir raportavimo, CO2 pėdsako skaičiavimo, tvarumo iniciatyvų įgyvendinimo ir vidinės bei išorinės komunikacijos.


Tvarumo mokymai / Tvarumo strategija / Tvarumo konsultacijos / Tvarumo ataskaitos / Tvarumo auditas

Nežinote nuo ko pradėti?
Pasikalbėkime