Tvarumo auditas

Įgyvendindami taksonomijos reglamento reikalavimus bankai prašo įmonių pateikti vis daugiau nefinansinių duomenų. Be to, 2022 m. pabaigoje planuojama priimti Europos Sąjungos „Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo“, dar kitaip vadinamą tiesiog „tvarumo ataskaitų“, direktyvą (angliškai The Corporate Sustainability Reporting Directive, santrumpa CSRD). Remiantis ja dar daugiau įmonių privalės atskleisti su tvarumu susijusią informaciją bei raportuoti nefinansinius rodiklius, o tvarumo ataskaitos turės būti audituojamos.

Taip pat didėja vartotojų sąmoningumas bei žinių tvarumo tema kiekis, auga dėmesys greenwashing reiškiniui („žaliajam smegenų plovimui“). Ir tai tik stiprės – jau girdime apie kai kuriose Vakarų Europos šalyse įmonėms keliamas bylas dėl klaidinančios / melagingos / nepagrįstos informacijos tvarumo tema. Be to, ir ES lygmeniu planuojamos tam tikros su tuo susijusios teisėkūros iniciatyvos – visa tai reiškia, kad tvarumo sritis turės būti valdoma kokybiškiau – vertinami poveikiai, numatomi ir raportuojami metodikomis grįsti rodikliai, rengiamos ir teikiamos kokybiškos ataskaitos.

tvarumo audito ikona

Mes galime įvertinti esamą jūsų įmonės tvarumo lygmenį, tvarumo / socialinės atsakomybės (CSR) strategijas bei jų įgyvendinimo sistemas, tvarumo tikslus bei rodiklius, vykdomas iniciatyvas (įskaitant suinteresuotųjų šalių įtraukimą, socialines partnerystes, rėmimo iniciatyvas). Taip pat įvertinti vykdomą ir planuojamą tvarumo srities išorinę ir vidinę komunikaciją bei vartotojų suvokimą, kaip jie vertina jūsų veiklos tvarumą. Be to, galime įvertinti jūsų tvarumo / CSR / ESG ataskaitas, jų atitiktį GRI ir kitų metodikų raportavimo reikalavimams, atlikti ataskaitų auditą. Esant poreikiui šių vertinimų / audito pagrindu galime pateikti gaires tobulėjimui.


Tvarumo mokymai / Tvarumo strategija / Tvarumo konsultacijos / Tvarumo ataskaitos / Tvarumo auditas

Nežinote nuo ko pradėti?
Pasikalbėkime